Buka

Zakoni

Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (96/2021)

Uredbe

Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke…

Pravilnici

Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev
Pravilnik o metodologije za određivanje akustičnih zona
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
Pravilnik o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti
Pravilnik o metodologiji za izradu akcionih planova

Odluke