IPPC

Zakoni

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Uredbe

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola
Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta, ako i za određivanje graničnih..
Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
Uredba o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Pravilnici

Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola
Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole 30/2006 i 32/2016

Odluke