Kvalitet vazduha

Zakoni

Zakon o zaštiti vazduha (36/2009, 10/2013 i 26/2016)
Zakon o potvrđivanju protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha
Zakon o potvrđivanju protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima

Uredbe

Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži
Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja …
Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS, 11/10, 75/10, 63/13)
Uredba o određivanju zona i aglomeracija (Službeni glasnik RS, 58/11, 98/12)
Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (111/2015 и 83/2021)
Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje
Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja
Uredba o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduh
Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2013, 23/2018, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)

 

Pravilnici

Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora …
Pravilnik o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja …
Pravilnik o uslovima za izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije iz stacionarnih izvora …
Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja, kao i o načinu razmene …
Pravilnik o sadržaju kratkoročnih akcionih planova (Službeni glasnik RS, 65/10)

Odluke

Zakoni

Zakon o zaštiti vazduha (36/2009, 10/2013 i 26/2016)
Zakon o potvrđivanju protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha
Zakon o potvrđivanju protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima

Uredbe

Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži
Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja …
Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS, 11/10, 75/10, 63/13)
Uredba o određivanju zona i aglomeracija (Službeni glasnik RS, 58/11, 98/12)
Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (111/2015 и 83/2021)
Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje
Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja
Uredba o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduh
Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2013, 23/2018, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)

 

Pravilnici

Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora …
Pravilnik o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja …
Pravilnik o uslovima za izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije iz stacionarnih izvora …
Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja, kao i o načinu razmene …
Pravilnik o sadržaju kratkoročnih akcionih planova (Službeni glasnik RS, 65/10)

Odluke