Kvalitet voda

Zakoni

Zakon o vodama

Uredbe

Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prior. hazard. supstanci koje zagađuju površ. vode i rokovima za njihovo dostizanje
Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2014. godinu
Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2015. godinu
Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
Uredba o visini naknada za vode za 2015. godinu
Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu
Uredba o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2017. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2017 i 42/2017)
Uredbu o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2018)
Uredba o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2018. godini

Pravilnici

Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda
Pravilnik o referentnim uslovima za tipove površinskih voda
Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa pod.voda
Pravilnik o određivanju granica podslivova
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vodnog informac. sistema, metodologiji, strukturi,kategorijama i nivoima sakupljanja podataka
Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim m.33/2016
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima je potrebno pribaviti vodnu dozvolu (sl. glasnik 30/2017)

Odluke

Odluka o određivanju granica vodnih područja (sl. gl. RS, 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018  – br. zakon)
Odluka o utvrđivanju popisa voda I reda