Kvalitet zemljišta

Zakoni

Zakon o zaštiti zemljišta

Uredbe

Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju (Sl. glasnik RS”, br. 22/2010)

Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu (Sl. gl. RS, 30/18 i 64/19)

Uredba o izmeni uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu

Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta (“Službeni glasnik RS”, broj 88/20)

Pravilnici

Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta (“Službeni glasnik RS”, broj 102/20)

Pravilnik o sadržini načinu vođenja katastra kontamiranih lokacija, vrsti, sadržini, obrascima, načinu i rokovima dostavljanja podataka (“Službeni list RS”, broj 58/2019)

Pravilnik o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentacijji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta (“Službeni glasnik RS”, broj 58/2019)

Pravilnik o sadržini projekata remedijacije i rekultivacije (“Službeni glasnik RS”, broj 35/19)

Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2015)

Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 37/2011)

Odluke