Priroda i biodiverzitet

Zakoni

Zakon o nacionalnim parkovima (84/2015, 95/2018)
Zakon o zaštiti prirode (36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr., 14/2016, 95/2018-dr. zakon i 71/2021)

Uredbe

Uredba o režimima zaštite
Uredba o ekološkoj mreži
Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune
Uredba o bližim kriterijumima, načinu obračuna i postupku naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja
Uredba o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2016. godini, 28/2016

Pravilnici

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja
Pravilnik o specijalnim tehničko-tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara
Pravilnik o kriterijumima za izdavanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu …
Pravilnik o uslovima za osnivanje banke gena divljih biljaka, životinja i gljiva, načinu rada banke gena, načinu postupanja sa …
Pravilnik o uslovima držanja, načinu obeležavanja i evidentiranja divljih životinja u zatočeništvu
Pravilnik o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo…
Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja
Pravilnik o izgledu znaka zaštite prirode, postupku i uslovima za njegovo korišćenje
Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja
Pravilnik o službenoj odeći čuvara zaštićenog područja
Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja
Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka,životinja i gljiva5/`10,47/`11,32/`16 i 98/`16
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara zaštićenih oblasti (sl.glasnik 33/2017)

Odluke

Naredbe

Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godini (sl. glasnik 17/2017)