Riblji fond

Zakoni

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (128/2014 i 95/2018 – dr. zakon)

Uredbe

Pravilnici

Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama
Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara
Pravilnik o sadržini obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov
Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane…
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava materijal za poribljavanje
Pravilnik o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra ribolovnih voda
Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara, načinu vođenja registra izdatih licenci, kao i o..
Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu
Pravilnik o sadržini obrasca dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole
Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe
Pravilnik o visini troškova za izdavanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje
Pravilnik o načinu obeležavanja ribarskog područja 16/2016
Pravilnik o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legiti… (sl. gl. 39/2016 i 38/2017)
Pravilnik o formi, sadržini i obimu godišnjeg izveštaja i izveštaja o korišćenju ribarskog područja za… (sl. glasnik RS 52/2017)
Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu
Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu,alatima … (sl.gl. RS 9/17 i 34/18)

Odluke

Odluka o određivanju ribarskog područja u zaštićenom prirodnom dobru park prirode “Stara Tisa” kod Bisernog ostrva
Odluka o obrazovanju pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine

Rešenja

Rešenje o ustanovljavanju ribarskih područja