Javne nabavke 2019

JAVNE NABAVKE 2019

JAVNA NABAVKA – USLUGA PETNAESTOMESEČNOG REDOVNOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA LOKALNE MREŽE AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE,  OTVORENI POSTUPAK, Red. br. JN OP 25/2019

 • na Portalu UJN 25.11.2019. godine

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA


JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANЈA LICENCE ZA GEOPORTAL U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLЈIVANЈA POZIVA ZA PODNOŠENЈE PONUDA Red. br. JN 21/2019 na Portalu UJN 15.11.2019. godine

 • na Portalu UJN 15.11.2019. godine

OBAVEŠTENЈE O POKRETANЈU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLЈIVANЈA POZIVA ZA PODNOŠENЈE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBRA – NABAVKA ANALIZATORA I PRATEĆE OPREME ZA LOKALNU MREŽU AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN MV  24/2019

 • na Portalu UJN 28.10.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 06.11.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENЈE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA


JAVNA NABAVKA DOBRA – NABAVKA SOFTVERA SA LICENCOM ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA U LOKALNOJ MREŽI AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, 20-2019

 • na Portalu UJN 16.10.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 18.11.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBRA – NABAVKA RADNE STANICE ZA MODELOVANJE AMBIJENTALNOG VAZDUHA, JN MV 23

 • na Portalu UJN 14.10.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 23.10.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – POSREDOVANJE PRI KUPOVINI AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  U ZEMLJI

 • na Portalu UJN 26.09.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 04.10.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGE – OSPOSOBLЈAVANЈE I UNAPREĐIVANЈE CENTRALNOG SOFTVERA ZA PRIKUPLЈANЈE I OBRADU PODATAKA U LOKALNOJ MREŽI AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 19/2019

 • na Portalu UJN 017.06.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 17.07.2019. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENЈE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA KONKURSNU DOKUMENTACIJU BROJ 1  

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA KONKURSNU DOKUMENTACIJU BROJ2

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Оbaveštenje o obustavi postupka


JAVNA NABAVKA USLUGA DESETOMESEČNOG ODRŽAVANjA SERVERA TIPA RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 I MICROSOFT SOFTVERSKE INFRASTRUKTURE SERVERA I USLUGE SERVISIRANJA OSTALE OPREME PO ZAHTEVU NARUČIOCA (MULTIFUNKCIJSKOG UREĐAJA CANON iRC 2380i I PLOTERA CANON iPF 815), ČIJI PREDMET JE OBLIKOVAN U VIŠE POSEBNIH ISTOVRSNIH CELINA (PARTIJA) OD 3 DO 4, RED. BR. JN OP 18/2019

 • na Portalu UJN 07.05.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 06.06.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 3
 2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 4

JAVNA NABAVKA USLUGE – OSPOSOBLJAVANJE I UNAPREĐIVANJE  CENTRALNOG SOFTVERA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA U LOKALNOJ MREŽI AUTOMATSKOG MONITORINGA AP VOJVODINE ZA KONTROLU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 17/2019

 • na Portalu UJN 17.04.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 17.05.2019. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE


JAVNA NABAVKA USLUGE INTEGRALNO SUZBIJANJE KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE

RED. BR. JN OP  5/2019

 • na Portalu UJN 15.04.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 15.05.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA DESETOMESEČNOG ODRŽAVANJA SERVERA TIPA RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 I MICROSOFT SOFTVERSKE INFRASTRUKTURE SERVERA I USLUGE SERVISIRANJA OSTALE OPREME PO ZAHTEVU NARUČIOCA (MULTIFUNKCIJSKOG UREĐAJA CANON iRC 2380i I PLOTERA CANON iPF 815), ČIJI PREDMET JE OBLIKOVAN U VIŠE POSEBNIH ISTOVRSNIH CELINA (PARTIJA) OD 1 DO 4, RED. BR. JN OP 13/2019

 • na Portalu UJN 15.03.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 15.04.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 1
 2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 2
 3. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 3
 4. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PARTIJA 4

JAVNU NABAVKU – TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE  LOKALNIH JEDINICA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA, Red. br. JN OP 14/2019

 • na Portalu UJN 14.03.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 16.04.2019. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA NADZOR NAD INVAZIVNIM VRSTAMA KOMARACA KOJI PRENOSE ZARAZNE BOLESTI, Red. br. JN OP 16/2019

 • na Portalu UJN 14.03.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 15.04.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBARA –  SOFTVERSKOG MODULA ZA MODELOVANJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA, Red. br. JN OP 15/2019

 • na Portalu UJN 12.03.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 11.04.2019. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANJA KRPELJA, Red. br. JN OP 6/2019

 • na Portalu UJN 04.02.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 07.03.2019. godine do 10:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARAT ZA SUZBIJANJE KRPELJA, Red. br. JN OP 7/2019

 • na Portalu UJN 04.02.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 07.03.2019. godine do 11:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA MONITORING I KONTROLA IKSODIDNIH KRPELJA

Red. br. JN OP 8/2019

 • na Portalu UJN 04.02.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 07.03.2019. godine do 12:30 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – MONITORING KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI – MONITORING BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI, RED. BR. JN OP 11/2019

 • na Portalu UJN 01.02.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 04.03.2019. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BROJ 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – MONITORING NEPOLЈOPRIVREDNOG ZEMLЈIŠTA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI SA IZRADOM STUDIJE O OCENI KVALITETA I PROCENE STEPENA UGROŽENOSTI, RED. BR. JN OP 12/2019

 • na Portalu UJN 01.02.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 07.03.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA – SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 1/2019

 • na Portalu UJN 29.01.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 01.03.2019. godine do 9:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGA ISPITIVANjE EFIKASNOSTI PREPARATA ZA SUZBIJANjE KOMARACA I MONITORINGA KOMARACA Red. br. JN OP 3/2019

 • na Portalu UJN 29.01.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 01.03.2019. godine do 12:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA DOBARA – PREPARATI ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, Red. br. JN OP 2/2019

 • na Portalu UJN 29.01.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 01.03.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Partija 1 – Javna nabavka dobara – PREPARAT ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE DIFLUBENZURON „ILI ODGOVARAJUĆE“- Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24323400 aromatične polikarbonske i karbonske kiseline, KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA – PARTIJA 1

Partija 2 – Javna nabavka dobara – PREPARAT ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (SEROTIP H – 14, SOJ AM 65-35) „ILI ODGOVARAJUĆE“ – Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24452000 insekticidi, KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA – PARTIJA 2

Partija 3Javna nabavka dobara – PREPARAT ZA SUZBIJANjE KOMARACA NA TERITORIJI AP VOJVODINE NA BAZI AKTIVNE SUPSTANCE PIRIPROKSIFEN „ILI ODGOVARAJUĆE“- Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki – 24323400 aromatične polikarbonske i karbonske kiseline, KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA – PARTIJA 3

ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


JAVNA NABAVKA USLUGA ODREĐIVANjA MASENE KONCENTRACIJE I SADRŽAJA SUSPENDOVANIH ČESTICA (PM10) NA AUTOMATSKIM STANICAMA ZA PRAĆENjE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA (SOMBOR, KIKINDA I ZRENjANIN) U TRAJANjU OD GODINU DANA, RED. BR. JN OP 9/2019

 • na Portalu UJN 18.01.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 18.02.2019. godine do 11:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU                     


JAVNA NABAVKA USLUGE MONITORING POLENA U VAZDUHU NA TERITORIJI AP VOJVODINE, JN OP 4/2019

 • na Portalu UJN 17.01.2019. godine

Rok za podnošenje ponuda je 19.02.2019. godine do 10:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU