Zmija u poštanskoj pošiljci

Dana 15.08.2018. godine inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, je putem elektronske pošte dobila prijavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, da je u prostorijama pošte 21138 u Novom Sadu poštanskoj pošiljci pronađena živa zmija. Kao pošiljalac pošiljke na obrascu adresnice evidentirana je D. I., iz Jagodine, kao primalac pošiljke evidentiran je M. L., iz Novog Sada. Tom prilikom je inspektoru i stručnom licu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode pokazana plastična kutija u kojoj se nalazio jedan živ primerak zmije vrsta dugina boa (Epicrates cenchria) iz porodice Boidae. Reč je mladom primerku starom oko 2-3 meseca, dugom 35 cm. Determinaciju vrste je izvršio stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode iz oblasti herpetologije. Predmetna vrsta je zaštićena CITES konvencijom (Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore, Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori, br. 11/2001) i nalazi se na Dodatku (Apendiksu) II CITES konvencije. Takođe je zaštićena i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Sl. glasnik RS”, br. 99/09 i 6/14) i nalazi se na Prilogu II istog Pravilnika.

Za trgovinu zaštićenim vrstama životinja neophodna potvrda Ministarstva nadležnog za poslove životne sredine, koja nije pratila pošiljku.

Pošiljalac, D. I. iz Jagodine, u telefonskom razgovoru sa inspektorom za zaštitu životne sredine, je izjavila da ne poseduje potvrdu za zmiju i da nije znala da joj je potrebna.

U skladu sa članom 92. Zakona o zaštiti prirode izvršeno je privremeno oduzimanje jednog primerka zaštićene vrste dugina boa (Epicrates cenchria).

Primerak će biti zbrinut u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, odnosno u Prihvatilištu za divlje životinje ZOO vrta Palić.