Konkursi 2020

Konkursi 2020


Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.  Rok za podnošenje prijava po Konkursu teče od narednog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ zaključno sa 16.11.2020. godine.

Konkurs
Obrazac 1. – Bačka
Obrazac 1. – Srem
Obrazac 2. – opšti podaci o učesniku konkursa i licu ovlašćenom za zastupanje
obrazac 3. – memorandum podnosioca prijave
obrazac 4. – program ulaganja u ribarsko područje – mere i aktivnosti koje učesnik na konkursu planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja
obrazac 5. – biografija
obrazac 6. – izjava

Оdluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskog područja


JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji APV za 2020. godinu

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 21 dan od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, u dnevnom listu „Dnevnik“, kao i na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

Krajnji rok za realizaciju programa/projekata po ovom konkursu je 25. novembar 2020. godine, a rok za dostavljanje Izveštaja o realizaciji programa/projekta 15. decembar 2020. godine.


KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije  

Rokovi za sprovođenje konkursa:

  • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“  od 10.02.2020. do 10.03.020. godine,
  • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata 20.03.2020. godine,
  • krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 31.12.2021. godine

tekst konkursa

prijavni formular

rezultat

odluka – poništava se Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2020. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije


Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za udruženja građana u APV u 2020. godini