Nadležnosti

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: izrađuju, donose i sprovode dokumenti prostornog razvoja AP Vojvodine; izrađuju, donose i sprovode regionalni prostorni planovi i prostorni planovi posebne namene; predlažu mere i aktivnosti programa implementacije prostornog plana Republike Srbije za teritoriju AP Vojvodine, regionalnih prostornih planova i prostornih planova područja posebne namene i prati njihovo sprovođenje; osniva javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje i vrše osnivačka prava nad njim.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave, vrši nadzor i prati sprovođenje propisa iz stava 1. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih preduzeća i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine pruža stručnu pomoć i obezbeđuje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje lokalnim samoupravama za izradu prostorne i urbanističke dokumentacije, projekata strukovnih i nevladinih organizacija iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, vrši stručnu kontrolu i javni uvid regionalnih prostornih planova i prostornih planova posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine; daje prethodnu saglasnost i saglasnost u postupku izrade i donošenja prostornih i urbanističkih planova jedinica lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i predlaže jednu trećinu članova komisije za stručnu kontrolu prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave; učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove urbanizma i daje mišljenje na statut i opšte akte Republičke agencije za prostorno planiranje i Inženjerske komore Srbije.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti zaštite životne sredine, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: prirodno dobro stavlja pod zaštitu; donosi program zaštite životne sredine za teritoriju AP Vojvodine; donosi program monitoringa, eksterni plan zaštite od udesa i planovi i programi upravljanja prirodnim resursima i dobrima; osniva budžetski fond; osniva Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i vrše osnivačka prava nad njim; proglašava stanje ugroženosti životne sredine na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 5. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih preduzeća, ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine: kontroliše korišćenje i zaštitu prirodnih resursa i dobara na teritoriji AP Vojvodine; obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine (monitoring); daje uslove za obezbeđenje mera i uslova zaštite životne sredine, na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova, a na osnovu uslova i mišljenja nadležnih stručnih organizacija; učestvuje u postupku pripreme i donošenja prostornih, urbanističkih i drugih planova (planovi uređenja i osnove korišćenja poljoprivrednog zemljišta, šumske, vodoprivredne, lovnoprivredne osnove i programi unapređivanja ribarstva na ribarskim područjima i drugi planovi).

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine u oblasti unapređivanja životne sredine, ribarstva i upravljanja ribljim fondom u ribolovnim vodama, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

U Sekretarijatu se obrazuju šest sektora kao osnovne unutrašnje jedinice, i to:

  1. Sektor za prostorno i urbanističko planiranje
  2. Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove
  3. Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
  4. Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
  5. Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
  6. Sektor za inspekcijske poslove

Akt o sistematizaciji i šematski prikaz unutrašnje organizacije.