Zaštita divljih vrsta u Vojvodini

Na području AP Vojvodine, prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Službeni glasnik RS”, br. 5/2010), nalazi se 122 vrste vaskularnih biljaka, 17 vrsta riba, 14 vrsta vodozemaca, 10 vrsta gmizavaca, 166 vrsta ptica gnezdarica i 35 vrsta sisara. Evidentirano je 481 stanište zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta, ukupne površine 373 786 ha, što predstavlja 17,4 % prostora Vojvodine. Registrovana staništa (sa ulogom područja zaštićenih kao prioritetna staništa u Evropi, koridora ili pufer pojaseva u zavisnosti od rezultata valorizacije) predstavljaju osnovu za formiranje nacionalne ekološke mreže. Predstojećim procesom valorizacije ovih staništa će se utvrditi na kojim staništima postoje uslovi za trajno očuvanje prirodnih vrednosti, a za koje postoje drugi prioriteti održivog razvoja.

Iz Crvene knjige flore Srbije 1- iščezli i krajnje ugroženi taksoni, od 171 taksona, u flori Vojvodine prisutna su 52. U Preliminarnoj crvenoj listi vaskularne flore Srbije nalazi se preko 800 taksona, od kojih je 250 taksona prisutno na području Vojvodine.

Vlažna, slatinska i stepska staništa pogoduju očuvanju tipične entomofaune sa brojnim retkim i zaštićenim vrstama. Veoma su značajni i ugroženi šumski kompleksi hrastovih i bukovih šuma na Fruškoj gori i Vršačkim planinama, kao i nizijske šume u plavnim područjima reka.

Broj vrsta riba u Srbiji je oko 95, a na teritoriji Vojvodine oko 70 vrsta iz 15 familija. Naseljavaju tekuće (reke i rečice) i stajaće vode (močvare, bare, mrtvaje, akumulacije). Na području Vojvodine je zabeleženo 17 strogo zaštićenih vrsta. Reke po sastavu vrsta pripadaju ciprinidnom (šaranskom) regionu.

Od 23 vrste vodozemaca koji žive u Srbiji, područje Vojvodine naseljava 17 vrsta ili 74%. Od tog broja 14 vrsta je strogo zaštićeno.

Od 24 vrste gmizavaca koje žive na teritoriji Srbije, područje Vojvodine naseljava 14 vrsta ili 58%, a 10 vrsta je strogo zaštićeno.

Pored osnovnih vidova ugrožavanja putem narušavanja staništa, ptice u Vojvodini ugrožene su i direktnim uticajima, među kojima su ilegalan lov, uznemiravanje, stradanje na putevima, sakupljanje jaja i pesticidi. Ukupno 166 vrste ptica gnezdarica sa područja Vojvodine su strogo zaštićene. Među najugroženije vrste, spadaju retke gnezdarice stepskih i šumo-stepskih područja: orao krstaš (Aquila heliaca), velika droplja (Otis tarda)  i modrovrana (Coracias garrulus).

Od 98 vrsta sisara koji žive u Srbiji, područje Vojvodine naseljava 75 vrsta ili 76,5%. Od tog broja, 35 vrsta je strogo zaštićeno u Vojvodini. Veći broj predstavnika reda bubojeda (Insectivora) i slepih miševa (Chiroptera) su strogo zaštićeni. Predstavnici oba reda su regulatori brojnosti insekata. Iz reda glodara od značaja su ugrožene vrste  slepo kuče (Spalax leucodon) i tekunica (Spermopohilus citelus) koje su od nekada široko rasprostranjenih i brojnih, dospele na nacionalne i svetske crvene liste kao retke i ugrožene vrste.