Zaštita prirodnih dobara u Vojvodini

Sistem očuvanja prirode – režimi zaštite, uspostavljanje zaštićenih područja, upravljanje i kontrola, utvrđen je Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10) i aktima nadležnih organa o zaštiti pojedinih prirodnih dobara. Registar zaštićenih prirodnih dobara vode Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, koji sprovode postupak revizije i kategorizacije svih prirodnih dobara i pripremaju predloge nadležnim organima (Vlada Republike Srbije, nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave) za donošenje novih akata o zaštiti i kategorizaciji prirodnih dobara, usaglašenih sa Zakonom.

 

Kategorije prirodnih dobara definisane Zakonom o zaštiti prirode su:

 1. zaštićena područja
  • nacionalni park
  • strogi rezervat prirode
  • specijalni rezervat prirode
  • predeo izuzetnih odlika
  • park prirode
  • zaštićeno stanište
  • spomenik prirode
 2. zaštićene vrste
  • strogo zaštićena divlja vrsta
  • zaštićena divlja vrsta
 3. pokretna zaštićena prirodna dokumenta

 

U postupku valorizacije i stavljanja pod zaštitu nekog područja polazi se od najvažnijih svetskih strategija, akcionih planova, konvencija i kategorija (IUCN Crvena lista kategorija i IUCN kategorije za zaštićena prirodna dobra), čime se obezbeđuje kompatibilnost zaštite prirode sa međunarodnim standardima. Primenom savremenih i međunarodno priznatih principa i osnova u valorizaciji prostora i prirodnih vrednosti, njihovoj promociji i upravljanju prirodnim dobrima obezbediće se uključivanje prirodnih dobara na našoj teritoriji u planirane mreže zaštićenih područja neposrednog okruženja, regiona i Evrope, kao i njihov upis u svetske liste zaštićenih područja.

Imajući u vidu da samo postizanje statističkog cilja nije jedini imperativ, paralelno sa procesom povećanja zaštićenih površina, potrebno je očuvati i unaprediti stanje u postojećim prirodnim dobrima. Prikaz ugroženosti svakog od navedenih zaštićenih područja, ukazuje na potrebu poboljšanja opšteg pristupa zaštite i upravljanja ovim prostorima. U tom smislu potrebno je pre svega rešiti pitanje upravljača zaštićenih područja, koji su često nedovoljno stručno i materijalno opremljeni, a u velikoj meri su i u sukobu interesa, budući da su istovremeno i korisnici prostora. Iz toga bi proizišlo i rešenje za formiranjem odgovarajuće čuvarske službe.

U poslednjih godina evidentno je poboljšanje promocije, popularizacije i zaštite, a pogotovo mera aktivne zaštite na revitalizaciji staništa, što se prevashodno ostvaruje kroz finansijska sredstva Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uz stručnu pomoć Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i rada upravljača zaštićenih područja. Čišćenje livada, izmuljivanje bara, suzbijanje invazivnih vrsta, revitalizacija vodnog režima i druge aktivnosti predstavljaju jedne od najvažnijih aktivnosti koje u perspektivi treba nastaviti i pojačati uz obavezno praćenje efekata.

Uopšteno gledano u odnosu na protekle decenije, zaštita prirodnih dobara doprinela je da se na njima opšti procesi narušavanja prirodnih staništa, predela i organskih vrsta odvijaju sporije nego van granica zaštite, ali nije ostvaren cilj da se u njima na odgovarajući način narušavanje i uništavanje zaustave, što ostaje kao cilj za nastupajući period.