Opšti podaci o sektoru

Sektor za inspekcijske poslove

Rukovodilac sektora je pomoćnik pokrajinskog sekretara.

Obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i usmeravanje rada Sektora; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce; pruža potrebnu stručnu pomoć; obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga Sektora; definiše politiku i ciljeve rada Sektora; izrađuje strateška i planska dokumenta neophodna za rad Sektora; priprema analize, informacije i izveštaje; organizuje, planira i prati rad izvršilaca u Sektoru; prati, analizira i sprovodi zakonsku regulativu; učestvuje u radnim grupama za izradu zakonskih i podzakonskih akata; organizuje i sprovodi saradnju sa inspekcijama na republičkom i lokalnom nivou; organizuje i sprovodi saradnju sa evropskim mrežama inspekcija; učestvuje u realizaciji projekata vezanih za Sektor; sprovodi saradnju sa stručnim organizacijama čiji je delokrug rada vezan za Sektor; koordinira aktivnosti sa operaterima, upravljačima zaštićenih poručja, korisnicima ribolovnih voda i subjektima koji se bave prometom zaštićenih vrsta i obavlja druge poslove koje mu poveri pokrajinski sekretar, zamenik pokrajinskog sekretara i podsekretar.

Izvršioci:

Kontakti pokrajinske i opštinskih inspekcija

U Sektoru za inspekcijske poslove primarno se obavljaju sledeći poslovi:

  • inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, urbanizma i prostornog planiranja;
  • nadzor nad sprovođenjem mera predviđenih procenom uticaja na životnu sredinu kao i ispunjenost uslova definisanih dozvolama koje izdaju nadležni organi;
  • vršenje pregleda i prijem objekata i izdavanje rešenja za početak rada objekta (o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine), pruža stručna pomoć organima, organizacijama i građanima u vezi primene propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
  • studijsko-analitički poslovi iz delokruga Sektora i
  • vrše drugi poslovi utvrđeni zakonom i opštim aktom.

U Sektoru za inspekcijske poslove obrazovane su područne jedinice u Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Pančevu, Subotici i Vršcu, a formirane su uže unutrašnje jedinice:

  • Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata;
  • Odeljenje za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i ribljeg fonda