Nadležnosti Sektora za inspekcijske poslove

1. Odeljenje za kontrolu industrijskih objekata

U oblasti kontrole industrijskih objekata po pravilu (ali ne i isključivo) nadležnost pokrajinske inspekcije obuhvata objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni pokrajinski organ.

Pored ovih objekata pokrajinska inspekcija ima dodatne nadležnosti, bez obzira na nadležnost nad izdavanjem dozvola, utvrđene pojedinačnim zakonima u oblasti životne sredine i od čega treba istaći da se:

  • prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009) Autonomnoj pokrajini poverava vršenje inspekcijskog nadzora nad aktivnostima upravljanja ambalažnim otpadom koji se obavlja na teritoriji Autonomne pokrajine.
  • prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010) inspekcijski nadzor nad aktivnostima koje uključuju upravljanje opasnim otpadom i tretman otpada na celoj teritoriji AP Vojvodine vrši pokrajinska inspekcija.
  • prema Zakonu o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010) inspekcijski nadzor koji se odnosi na kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent na teritoriji Autonomne pokrajine poveren je Autonomnoj pokrajini.

2. Odeljenje za kontrolu zaštite i korišćenja prirodnih dobara i ribljeg fonda

U oblasti kontrole zaštićenih područja Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010-ispr.), Autonomnoj pokrajini poverava se vršenje inspekcijskog nadzora na zaštićenim područjima, koja se nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine tj. nad onim zaštićenim područjima na teritoriji Autonomne pokrajine koje je proglasila Vlada Srbije ili Vlada Autonomne pokrajine. Nadležnost u oblasti kontrole zaštite i očuvanja divljih vrsta je definisana članom 25 Zakona outvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine(„Sl. Glasnik RS“, br. 99/2009).

Oblast zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda je uređena Zakonom o održivom korišćenju ribljeg fonda („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009) kojim je definisano da Autonomna Pokrajina obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda korisnika ribarskih područja u zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine i prometa riba na teritoriji AP Vojvodine.

 Kao ilustracija ključnih nadležnosti pokrajinske inspekcije iste su prikazane u tabeli:

 Oblast kontrole

Podoblast

Objekti nadzora

Industrijski objekti

Otpad

Postrojenja za koja dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ Autonomne pokrajine, svi operateri na teritoriji APV koji upravljaju opasnim otpadom i operateri koji vrše skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave

Otpadna voda

Sva postrojenja na teritoriji AP Vojvodine koji otpadne vode ispuštaju u recipijente i postrojenja koja ispuštaju hazardne materije u kanalizaciju

Ambalažni otpad

Sva postrojenja na teritoriji AP Vojvodine

Buka, nejonizujuće zračenje, vazduh

Postrojenja za koja dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ Autonomne pokrajine

Zaštićena područja

/

Područja proglašena od strane Vlade RS i Vlade APV

Zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda

/

Sve ribolovne vode na teritoriji APV

Zaštita i očuvanje divljih vrsta

/

Teritorija APV osim prekograničnog kretanja zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta koje podležu nadležnosti republičke inspekcije za zaštitu životne sredine

Urbanizam

/

Celokupna teritorija APV