Monitoring buke

U skladu sa  članom 7. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. Glasnik RS“ br.36/2009 i 88/2010) autonomna pokrajina utvrđuje mere i uslove zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima i obezbeđuje finansiranje monitoringa buke u životnoj sredini na svojoj teritoriji.

U skladu sa članovima 7. i 23. ovog Zakona APV obezbeđuje procenu, praćenje i kontrolu nivoa buke u životnoj sredini i obezbeđuje finansijska sredstva za njegovo sprovođenje. Monitoring buke vrši se sistematskim merenjem, ocenjivanjem ili proračunom određenih indikatora buke.

U skladu sa članom 20. ovog Zakona autonomna pokrajina ima obavezu obezbeđivanja i dostavu podataka Agenciji za zaštitu životne sredine o nivoima buke u životnoj sredini koji su osnova za izradu strateških karata i akcionih planova zaštite od buke.

Prioritet za izradu strateških karata buke su aglomeracije sa više od 100.000 stanovnika, glavni putevi sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja većim od 3.000.000 vozila i pruge sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja većim od 30.000 vozova.

Mesečni izveštaj:

Usvojeni propisi