Monitoring buke

U skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. Glasnik RS“ br.96/2021) autonomna pokrajina kao jedan od subjekata zaštite životne sredine od buke na teritoriji Republike Srbije, utvrđuje mere i uslove zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima i obezbeđuje finansiranje monitoringa buke u životnoj sredini na svojoj teritoriji.

U skladu sa zakonskom regulativom nadležni organ autonomne pokrajine obezbeđuje procenu, praćenje i kontrolu nivoa buke u životnoj sredini i obezbeđuje finansijska sredstva za njegovo sprovođenje.

Monitoring buke u životnoj sredini predstavlja sistematsko kontinuirano praćenje vrednosti indikatora buke, odnosno kontinuirano praćenje uticaja buke na životnu sredinu u cilju zaštite zdravlja ljudi i očuvanja i unapređenja životne sredine.

Podaci iz monitoringa buke, strateških karata I akcionih planova se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine koja je nadležna za izradu informacionog sistema životne sredine.

Prioritet za izradu strateških karata buke su aglomeracije sa više od 100.000 stanovnika, glavni putevi sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja većim od 3.000.000 vozila i pruge sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja većim od 30.000 vozova.

Mesečni izveštaj:

Usvojeni propisi