Monitoring kvaliteta vazduha

Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha

Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha u APV sprovodi se automatskim i manualnim merenjima od strane brojnih stručnih institucija.

Sistemom monitoringa kvaliteta vazduha uspostavljene su državna i lokalne mreže mernih stanica i mernih mesta za fiksna merenja na teritoriji APV.

Praćenje kvaliteta vazduha u državnoj mreži automatskog monitoringa vrši Agencija za zaštitu životne sredine (AZŽS) na šest mernih stanica u Vojvodini. Podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu možete pogledati ovde

Na lokalnom nivou uspostavljene su dve mreže automatskog monitoringa:

  • mreža Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (PSUZŽS) za teritoriju Vojvodine (sedam automatskih stanica); podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu možete pogledati ovde
  • mreža Grada Pančeva za teritoriju Pančeva (četiri automatske stanice); podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu možete pogledati ovde

Prostorni raspored automatskih stanica u državnoj i lokalnim mrežama prikazan je na Slici 1. Specifikacija mreže automatskog monitoringa kojom upravlja PSUZŽS, po EoI klasifikaciji, odnosno tipu stanica i merenim osnovnim i specifičnim parametrima, data je u Tabeli 1.

Slika 1 – Mreža automatskog monitoringa ambijentalnog vazduha u APV     
(po tipu stanice i operateru)

AZŽS-Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine; PSUZŽS-Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine; OB-Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Opština Beočin, GPA-Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Grad Pančevo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Mreže automatskog monitoringa kontinualno prate polutante sa osnovnim meteo parametrima. Jednočasovne srednje merene koncentracije se šalju putem ADSL/GPRS-a u realnom vremenu na dalje procesiranje u centralne sisteme za obradu podataka.

Detaljan prikaz mreže kojom upravlja PSUZŽS i rezultate automatskog monitoringa možete preuzeti na portalu  www.vazduhvojvodina.vojvodina.gov.rs ili na sledećoj stranici страници.

Manualni monitoring kvaliteta vazduha vrše zavodi za javno zdravlje sa teritorije Vojvodine i druge stručne institucije. Dat je sumarni pregled lokacija i merenih parametara po godinama:

Izveštaji i publikacije:

Monitoring kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorijama

Korisni linkovi:

Usvojeni propisi