Automatski monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha

Praćenje kvaliteta vazduha u lokalnoj mrezi automatskog monitoringa PSUZŽS:

Prikaz mernih stanica automatskog monitoringa na teritoriji APV, u odnosu na tip stanice (EoI klasifikacija), dat je u tabeli 1:

Tabela 1 – Automatske merne stanice za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji APV (državna i lokalne mreže)

Kod AS/lokacija Okrug EoI klasifikacija1
Državna mreža SEPA2 – mreža uspostavljena 2009./2010. g.
6NSDA Novi Sad – Rumenačka Južno-bački T/U/RC
6NSLA Novi Sad – Liman Južno-bački B/U/R
3KIMA Kikinda – Mikronaselje Severno-banatski B/U/IR
4PAA Pančevo – Sodara Južno-banatski B/U/IR
7SMSOA Sremska Mitrovica Sremski T/U/RC
7NSBCA Beočin – Centar Sremski B/U/RCI
Kod AS/lokacija Okrug EoI klasifikacija1
LOKALNE MREŽE
Lokalna mreža PSUZŽS3– mreža uspostavljena 2008. g.
2ZRA Zrenjanin Srednje-banatski T/U/RC
3ZR2A Zrenjanin2 Srednje-banatski B/U/R
1SUA Subotica Severno-bački T/U/C
5SOA Sombor Zapadno-bački T/U/RC
3KIŠA Kikinda* (2011-2023) Severno-banatski I/S/IR
6NSŠA Novi Sad – Šangaj* (2011-2023) Južno-bački B/S/R
4DPA Deliblatska peščara Južno-banatski B/R/N
7OBA Obedska bara Sremski B/S/AN
6NS2A Novi Sad Južno-bački B/U/RC
* Automatske stanice  Kikinda i Novi Sad Šangaj su u junu 2023. godine preseljene na nove lokacije  u Zrenjanin (Stražilovska bb) i Novi Sad (Braće Dronjak bb) respektivno.
Lokalna mreža GPA4 – mreža uspostavljena 2005. g.
4PACDA Pančevo – Cara Dušana Južno-banatski T/U/RC
4PAVDA Pančevo – Vatrogasni dom Južno-banatski B/U/RCI
4PAVOA Pančevo – Vojlovica Južno-banatski I/U/IR
4PASTA Pančevo – Starčevo Južno-banatski B/S/IR
1EoI klasifikacija: 1. tip stanice: saobraćaj (T); industrija (I); bazna (B); 2. tip oblasti: urbana (U); prigradska (S); ruralna (R); 3. karakteristike oblasti: stambena (R); poslovna (C); industrijska (I); poljoprivredna (A); prirodna (N); stambeno/poslovna (RC); poslovno/industrijska (CI); industrijsko/stambena (IR); stambeno/poslovna/industrijska (RCI); poljoprivredna/prirodna (AN)
2 SEPA – Republika Srbija, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Agencija za zaštitu životne sredine
3 PSUGZŽS – Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
4 GPA – Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Grad Pančevo, Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove

 

Mreže automatskog monitoringa kontinualno prate polutante sa osnovnim meteo parametrima. Jednočasovne srednje merene koncentracije se šalju putem ADSL/GPRS-a u realnom vremenu na dalje procesiranje u centralne sisteme za obradu podataka.

Praćenje kvaliteta vazduha u državnoj mreži automatskog monitoringa vrši Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), na šest mernih stanica u Vojvodini, na kojima se dominantno prati uticaj mobilnih i stacionarnih izvora zagađenja na populaciju. Na dve lokacije prati se uticaj saobraćaja na kvalitet vazduha (Novi Sad i Sremska Mitrovica), dok su ostale pozicionirane kao bazne stanice u urbanim oblastima (Kikinda, Pančevo, Beočin) i potencijalnim aglomeracijama (Novi Sad). Merne stanice u državnoj mreži rade od 2009./2010.g.

Na lokalnom nivou, uspostavljene su dve mreže automatskog monitoringa: od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine – za teritoriju Vojvodine (7 automatskih stanica) i od strane Grada Pančeva – za teritoriju Pančeva (4 automatske stanice). Lokalna mreža PSUZŽS ima 7 automatskih stanica: na 2 lokacije prati se uticaj saobraćaja (Subotica, Zrenjanin), 3 lokacije su bazne urbane stanice (Novi Sad, Sombor, Zrenjanin) i 2 lokacije su bazne ruralne stanice (Obedska bara i Deliblatska peščara). Ova mreža uspostavljena je sredinom 2008.g. Zbog neobezbeđenih finansijskih sredstava za redovno održavanje i servisiranje ova mreža je prekinula sa radom krajem 2009.g. Sistem je ponovo vraćen u funkcionalno stanje marta 2011.g.

  • Podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha iz državne mreže (SEPA) možete preuzeti ovde.
  • Podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha iz lokalne mreže kojom upravlja GPA možete preuzeti ovde.

Kontakt

Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine

E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Tel.: +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238