Informacioni sistem životne sredine

U skladu sa članom 28., stav 6., Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV (Sl. gl. RS, 99/2009, 67/2012-odluka US), APV obrazuje informacioni sistem za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao deo jedinstvenog informacionog sistema Republike Srbije, koji će koristiti kao podloga za upravljanje životnom sredinom i implementaciju međunarodnih konvencija, sporazuma, zakona i drugih propisa vezanih za zaštitu prirodnih resursa, vazduha, vode, zemljišta.

U okviru realizovanog IPA projekta Pomoć Agenciji za zaštitu životne sredine kao Nacionalnoj fokalnoj tački za saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu u jačanju EIONET mreže u Srbiji, Sekretarijat je definisan kao jedan od glavnih „dostavljača“ podataka u okviru EIONET mreže u Srbiji. EIONET je partnerska mreža Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) i njenih zemalja članica i zemalja učesnica. Sastoji se od same EEA, niza evropskih tematskih centara (ETC) i mreže od oko 900 eksperata iz 37 zemalja sa oko 300 nacionalnih agencija za životnu sredinu i ostalih tela koja se bave informacijama o životnoj sredini. To su nacionalne fokalne tačke (NFP) i nacionalni referentni centri (NRC).

Cilj projekta je uspostavljanje integrisanog sistema za monitoring i izveštavanje za sve medijume i tematske celine zaštite životne sredine, kao podrška u ispunjavanju međunarodnih i nacionalnih obaveza izveštavanja. U okviru projekta Sekretarijat je dobio hardversku i softversku opremu kao podršku za izveštavanje.