Pravno i materijalno-finansijski poslovi

Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove

Rukovodilac sektora je vršilac  dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara Zoltan Tot. (zoltan.tot@vojvodina.gov.rs)

Rukovodi radom Sektora; organizuje, objedinjava i usmerava rad izvršilaca u Sektoru; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova u Sektoru; koordinira aktivnosti i preduzima potrebne mere iz delokruga Sektora; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; utvrđuje predlog Programa rada sektora, izveštaja o radu Sektora i materijala po programu rada Sekretarijata; učestvuje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti rada Sekretarijata; ostvaruje saradnju sa organima, organizacijama i institucijama čiji je osnivač republika, pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora; prima stranke i pruža im stručnu pomoć i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara i zamenika pokrajinskog sekretara.

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
tel: +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Izvršioci

 • Sanja Škiljević – diplomirani pravnik, viši savetnik za normativno – pravne i upravne poslove
  e-mail: sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
  tel.: +381 21 487 4456

Uža unutrašnja jedinica je:

Grupa za materijalno-finansijske poslove

Izvršioci

Rukovodilac grupe je Milena Nedeljkov, diplomirani ekonomista, viši savetnik za materijalno – finansijske poslove
e-mail: milena.nedeljkov@vojvodina.gov.rs
tel.: +381 21 487 4372

U ovom Sektoru se obavljaju sledeći poslovi:

 • obavljaju se poslovi iz nadležnosti Sekretarijata koji se odnose na upravni postupak;
 • normativno-pravni poslovi;
 • pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština APV i Pokrajinska vlada;
 • poslovi koji se odnose na radne odnose zaposlenih u Sekretarijatu;
 • stručni i analitički poslovi vezani za izradu finansijskog plana Sekretarijata i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u nadležnosti Sekretarijata, kao i izradu izveštaja o njegovom sprovođenju;
 • vrši se praćenje stanja i promena na obavezama i izvorima finansiranja; praćenje i pripremanje mišljenja o primeni zakona i drugih propisa;
 • obavljaju se stručni i analitički poslovi i poslovi pripreme akata u vezi sprovođenja postupka javnih nabavki;
 • priprema zahteva za odobrenje plaćanja finansijskih obaveza;
 • vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora;
 • stučni i administrativno-tehnički poslovi za Pokrajinski budžetski fond za zaštitu životne sredine;
 • kancelarijski poslovi za potrebe rada Sektora;
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom i opštim aktom.

FINANSIJSKI PLAN

JAVNE NABAVKE 2024

ZAKONSKI OSNOV I IZVEŠTAVANJE ZA JN