Prostorno i urbanističko planiranje

Sektor za prostorno i urbanističko planiranje

Rukovodilac sektora je vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara Svetlana Kilibarda (svetlana.kilibarda@vojvodina.gov.rs)

Rukovodi radom Sektora; organizuje, objedinjava i usmerava rad izvršioca u Sektoru; odgovara za blagovremeno, zakonito, pravilno i efikasno obavljanje poslova u Sektoru; koordinira aktivnosti i preduzima potrebne mere iz delokruga Sektora; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; utvrđuje predloge Programa rada Sektora, izveštaja o radu Sektora i materijala po programu rada Sekretarijata; učestvuje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz tih oblasti; ostvaruje saradnju sa organima, organizacijama i institucijama čiji je osnivač republika, pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave pri vršenju poslova iz delokruga Sektora; prima stranke i pruža im stručnu pomoć i obavlja druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, zamenika pokrajinskog sekretara i podsekretara.

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
tel: +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Grupa za prostorno planiranje

Izvršioci

Rukovodilac grupe je Sofija Šumaruna – diplomirani inženjer arhitekture, viši savetnik za prostorno planiranje
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs
tel/faks: +381 21 456 851

U ovom Sektoru se obavljaju sledeći poslovi:

  • obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu sprovođenja postupka davanja prethodne saglasnosti i saglasnosti na planska dokumenta u skladu sa posebnim zakonom;
  • prati se stanje i predlažu mere za razvoj i unapređenje u oblasti urbanizma i prostornog planiranja;
  • izrađuju se informacije i izveštaji iz delokruga Sektora predviđeni programom rada Sekretarijata;
  • izrađuju se analize, izveštaji, informacije, mišljenja i drugi materijali iz delokruga Sektora;
  • daju se mišljenja, odnosno saglasnosti na akta nadležnih organa za Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinsku vladu i kada je to propisano posebnim zakonom, odnosno opštim aktom;
  • ostvaruje se, pri vršenju poslova iz delokruga Sektora, saradnja sa organima, organizacijama i institucijama čiji je osnivač republika, pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
  • kancelarijski poslovi za potrebe rada Sektora i
  • vrše drugi poslovi utvrđeni zakonom i opštim aktom.