Просторни планови које је донела Скупштина АПВ

Просторно планирање представља стратешку основу за развој једног друштва, односно државе. Дефинише се као научна дисциплина, административна техника и политика. Оно је интердисциплинарна научна област и вештина која користи интегрални приступ у функцији успостављања дугорочног одрживог оквира за социјални, економски и просторни развој.

У складу са Уставом Републике Србије, Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине и Законом о планирању и изградњи,  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је надлежни орган АП Војводине за послове просторног планирања, и носилац је израде планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине, и то: Регионалног просторног плана и просторног плана подручја посебне намене за подручја која се у целости налазе на територији аутономне покрајине.

Регионални просторни план се израђује за веће просторне целине административног, функционалног, географског или статистичког карактера, усмерене ка заједничким циљевима и пројектима регионалног развоја. Регионални просторни план је плански документ који уз уважавање специфичних потреба које произлазе из регионалних посебности, разрађује циљеве просторног уређења и одређује рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама.

За подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, пројекте од националног значаја за Републику Србију или за подручја одређена Просторним планом Републике Србије, или другим просторним планом, а нарочито за подручје са природним, културно-историјским или амбијенталним вредностима; подручје са могућношћу експлоатације минералних сировина; подручје са могућношћу коришћења туристичких потенцијала; подручје са могућношћу коришћења хидропотенцијала; као и за реализацију пројеката за које Влада утврди да су пројекти од значаја за Републику Србију и за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине, доноси се Просторни план подручја посебне намене.

Просторни планови који су донети у периоду од 2002. године до данас.