Procena uticaja na životnu sredinu

Izvršioci

 • Nataša Knežević – samostalni savetnik za procenu uticaja
  e-mail: natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4690; faks: +381 21 456 238
 • Olivera Vučinić – samostalni savetnik za procenu uticaja
  e-mail: olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4690; faks: +381 21 456 238
 • Ana Crvenkov – diplomirani inženjer biomedicinskog inženjerstva, mlađi savetnik za procenu uticaja
  e-mail: ana.crvenkov@vojvodina.gov.rs
  tel: +381 21 487 4690; faks: +381 21 456 238

Procena uticaja na životnu sredinu je preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata. Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Studija se radi kao sastavna dokumentacija u okviru projektne dokumentacije za analizirani kompleks. Svi zaključci i mere zaštite koji proističu iz ove studije predstavljaju obavezu koja se mora ugraditi u projektnu dokumentaciju i ispoštovati u procesu eksploatacije planiranog objekta. Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Usvojeni propisi

Pokretanje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu

Plaćanje Republičkih administrativnih taksi

Glavna knjiga – 2024

Glavna knjiga – 2023

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu / Netehnički rezimei – 2024

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu / Netehnički rezimei – 2023

Podneti zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu (I. faza)

Podneti zahtevi za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (II. faza)

Zahtevi za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na zivotnu sredinu (III. faza)