Strateška procena uticaja na životnu sredinu

Izvršioci

Strateška procena uticaja na životnu sredinu uvedena je u pravni sistem Republike Srbije donošenjem Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u decembru 2004. godine («Službeni glasnik RS», broj 135/2004 i 88/2010). Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu usklađen je sa Direktivom 2001/42/EZ o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu. Strateška procena uticaja na životnu sredinu nastala je kao odgovor na brzu, a ponegde i kontraverznu evoluciju ekološke misli na ovim prostorima, a samim tim i politike zaštite životne sredine. Proaktivan je instrument čija je primarna namena da predvidi i obezbedi prevenciju moguće štete po životnu sredinu usled realizacije politika i razvojnih planova i programa. Cilj strateške procene uticaja je da obezbedi rano upozorenje za široku skalu kumulativnih efekata rezultiranih akcijama nižeg hijerarhijskog nivoa, koji bi bili zanemareni u procesu procene uticaja na životnu sredinu.

Strateška procena uticaja je postupak kojim se procenjuju uticaji predloženih strateških dokumenata (planovi, programi i politike) kojima se donose strateški važne odluke i vrše strateški važni izbori, na životnu sredinu uključujući i ekonomske i socijalne elemente. Ovim postupkom omogućeno je učešće javnosti i organa nadležnih za zaštitu životne sredine u konačnom odlučivanju o politici koju predlaže određeni sektor, o planu za određeno područje ili programu razvoja za određenu oblast. Strateška procena uticaja treba da obezbedi definisanje i procenu kumulativnih, sinergijskih, globalnih i drugih uticaja predložene politike, plana ili programa na životnu sredinu, kao i da pripremi mere za sprečavanje odnosno zaštitu od negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja izabrane politike (ostvaruje se kroz osnove), planova i programa na životnu sredinu.

Da bi bila efikasna, strateška procena mora započeti istovremeno sa pripremom planova, programa i politika i biti integrisana u postupku primene istih. Postupak strateške procene – odluka o izradi, prikupljanje podataka i analiza, priprema varijantnih/alternativnih rešenja, procena uticaja, priprema mera za smanjenje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu i integrisanje rezultata strateške procene u postupak odlučivanja – razvijen je tako da odgovara postupku pripreme bilo kog plana, programa ili politike.

Strateška procena vrši se za planove, programe i osnove (u daljem tekstu planove i programe) u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu propisane su sledeće faze u postupku izrade strateške procene:

1. Pripremna faza:

• Odlučivanje o izradi

• Izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni

• Učešće zainteresovanih organa i organizacija

2. Postupak strateške procene u pripremi izveštaja kojima se prikazuje proces strateške procene

3. Odlučivanje:

• Učešće zainteresovanih organa i organizacija

• Učešće javnosti

• Izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti

• Ocena izveštaja o strateškoj proceni

• Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni

1. Pripremna faza:

Odluku o izradi strateške procene donosi organ nadležan za pripremu plana i programa po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija. Ova odluka mora da sadrži: razloge za vršenje strateške procene, prikaz pitanja i problema vezanih za životnu sredinu koji će biti razmatrani u okviru strateške procene, razloge za izostavljanje pojedinih pitanja i problema vezanih za životnu sredinu, elemente izveštaja o strateškoj proceni, izbor i obaveze nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni, način učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izrade i razmatranja izveštaja o strateškoj proceni,druge podatke od značaja za izradu strateške procene.

Organ nadležan za pripremu plana i programa može odlučiti da se ne izrađuje strateška procena uticaja o čemu prethodno mora pribaviti mišljenje organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija. Ova odluka mora da sadrži podatke o vrsti plana i programa i razlozima zbog kojih se ne izrađuje strateška procena, kriterijume na osnovu kojih je ocenjeno da ne postoji mogućnost značajnijih uticaja na životnu sredinu i druge relevantne podatke na osnovu kojih je odlučeno da se ne pristupi izradi izveštaja o strateškoj proceni.

2. Izveštaj o strateškoj proceni

Izveštaj o strateškoj proceni je dokument kojim se opisuju, vrednuju i procenjuju mogući značajni uticaji na životnu sredinu do kojih se može doći implementacijom plana i programa i određuju mere za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Izveštaj sadrži naročito: polazne osnove strateške procene, opšte i posebne ciljeve strateške procene i izbor indikatora, procenu mogućih uticaja sa opisom mera predviđenih za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima i procene uticaja projekata na životnu srdinu, monitoring, prikaz korišćene metodologije i teškoće u izradi strateške procene, prikaz načina odlučivanja, opis razloga odlučujućih za izbor datog plana i programa sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u plan ili program, zaključke do kojih se došlo tokom izrade izveštaja o strateškoj proceni, druge podatke od značaja za stratešku procenu.

3. Odlučivanje

Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na saglasnost izveštaj o strateškoj proceni sa izveštajem o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti. Po dobijanju izveštaja ovaj organ vrši ocenu izveštaja na osnovu kriterijuma sadržanih u prilogu koji je dat uz Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Na osnovu ove ocene daje se saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni ili odbija zahtev za davanje saglasnosti.

Usvojeni propisi