Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje medicinskog i faramaceutskog otpada, operatera Remondis Medison DOO, Industrijska zona jugoistok bb, Zrenjanin, na lokaciji operatera

Novi Sad , 26. oktobar 2016

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje medicinskog i faramaceutskog  otpada, operatera Remondis Medison DOO, Industrijska zona jugoistok bb, Zrenjanin, na lokaciji operatera

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje medicinskog i faramaceutskog  otpada, operatera Remondis Medison DOO, Industrijska zona jugoistok bb, Zrenjanin, na lokaciji operatera na katastarskoj parceli 15365/119 KO Zrenjanin l, Industrijska zona jugoistok bb.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 08.09.2016. godine, operater Remondis Medison DOO, Industrijska zona jugoistok bb, Zrenjanin, podneo za izdavanje dozvole za:

  • za skladištenje medicinskog i farmaceutskog otpada na lokaciji operatera na katastarskoj parceli 15365/119 KO Zrenjanin l, Industrijska zona jugoistok bb

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 25.11.2016. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.