Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

“Sl.glasnik”, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:
       1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
       2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
       3) u drugim slučajevima određenim zakonom.
(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.
(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

  • Inspekcija za zaštitu životne sredine dana 02.08.2019. godine, objavljuje rešenje 140-501-515/2019-06 od 12.06.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektor za čistije proizvodnje i održivi razvoj, Grupa za čistije proizvodnje i upravljanje otpadom, dana 20.10.2020. god. Objavljuje Dopis br.140-501-1535/2016-05 od 10.09.2020. god., jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće – dopis
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektor za čistije proizvodnje i održivi razvoj, objavljuje Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine (u drugom stepenu) o odbijanju žalbe ’’Austrometals’’ d.o.o. Beograd, Ogranak Trgosirovina Sombor br. 353-03-01517/2016-09 od 29.08.2020. god., na Zaključek Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine  br. 130-501-1975/2015. god. Od 13.06.2016. god., jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektor za čistije proizvodnje i održivi razvoj, Grupa za čistije proizvodnje i upravljanje otpadom, dana 09.06.2022. god. оbjavljuje Zaključak br.130-501-2369/2012-06 od 21.03.2022. god., jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće – zaključak
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektor za čistije proizvodnje i održivi razvoj, dana 10. 03. 2021. godine, objavljuje dopis br.140-501-1164/2020-05 od 22. 02. 2021. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće:
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti, dana 19.12.2023. god. оbjavljuje Rešenje o uslovima zaštite prirode, br.140-501-805/2023-04 od 01.08.2023. god., jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće
  • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti, dana 27.12.2023. god. оbjavljuje Rešenje o uslovima zaštite prirode, br.140-501-1207/2023-04 od 12.12.2023. god., jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće