Pokretanje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu

  • PODNOŠENjE ZAHTEVA
  • *napomena: formulari zahteva se nalaze linkovani na stranici Faza I, Faza II odnosno Faza III

    1. Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu za projekte koji se nalaze na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu Lista II – Faza I

    2. Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekte koji se nalaze na Listi projekata za koje je obavezna procena uticaja – Lista I, kao i za projekte koji se nalaze na Listi II za koje je nadležni organ odlučio da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Faza II

    3. Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Faza III.

    Lista I i Lista II projekata propisana je Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 84/05).