Potvrđivanje urbanističkih projekata

Potvrđivanje urbanističkih projekata

U skladu sa članom 63a., a u vezi sa članom 134. stav 1.  i članom 133. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US i 50/2013- odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine vrši potvrđivanje urbanističkih projekata koji se izrađuju za izgradnju objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ autonomne pokrajine. Sadržina, način i postupak izrade, i procedura potvrđivanja urbanističkih projekata utvrđena je Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2019).

I. Za urbanističke projekte koji se izrađuju za objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji, zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za poslove urbanizma, na čijoj teritoriji se nalazi obuhvat urbanističkog projekta.

Pre potvrđivanja urbanističkog projekta, a po dobijanju obaveštenja da je moguće potvrđivanje urbanističkog projekta od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, investitor urbanističkog projekta je u obavezi da Pokrajinskom sekretarijatu dostavi dokaz o uplati Pokrajinske administrativne takse za potvrđivanje urbanističkog projekt, a u skladu sa Tarifnim brojem 15. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV“, broj 40/19), TAKSA ZA POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKATA .

II. U slučaju kada se radi o projektu od značaja za Republiku SRbiju, odnosno kada se urbanistički projekat radi na osnovu prostornog plana područja posebne namene, zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta za izgradnju objekta za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ autonomne pokrajine, podnosi se direktno Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Uz Obrazac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta – (ZAHTEV ZA POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKTA) prilaže se overen urbanistički projekat u minimalno 3 primerka u analognom i digitalnom obliku, i dokaz o uplati taksi (Pokrajinske administrativne takse i Republičke administrativne takse za podnošenje zahteva, TAKSA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA.

Pre potvrđivanja urbanističkog projekta, a po dobijanju obaveštenja da je moguće potvrđivanje urbanističkog projekta od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, investitor urbanističkog projekta je u obavezi da Pokrajinskom sekretarijatu dostavi dokaz o uplati Pokrajinske administrativne takse za potvrđivanje urbanističkog projekt, a u skladu sa Tarifnim brojem 15. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV“, broj 40/19), TAKSA ZA POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKATA.

III. Na obaveštenje kojim se odbija potvrđivanje urbanističkog projekta može se podneti prigovor nadležnom organu autonomne pokrajine u roku od tri dana. Pri podnošenju prigovora podnosi se dokaz o uplati takse za prigovor, TAKSA ZA PRIGOVOR NA OBAVEŠTENJE KOJIM SE ODBIJA POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKTA.

Urbanistički projekti