Praćenje stanja aeropolena u Vrbasu

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet (Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju) sa podizvođačem Institut BioSens, Novi Sad.

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine – Vrbas

Praćenje stanja aeropolena u Vrbasu
 

Godišnji izveštaji za Vrbas:

Uređaj za merenje koncentracije polena (merno mesto: Skupština opštine, Maršala Tita 88, Vrbas):