Predstavljen program zaštite životne sredine na teritoriji Vojvodine za period od 2015. do 2024. godine

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, pripremio je Nacrt programa zaštite životne sredine na teritoriji AP Vojvodine za period od 2015. do 2024. godine. Reč je o strateškom dokumentu, koji je izrađen u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, gde je precizirano da se takav dokument donosi na nacionalnom i na lokalnom nivou, koji se odnosi na autonomnu pokrajinu, opštinu i grad.

Prema rečima pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne dr Slobodana Puzovića, pokrajinska administracija do sada nije imala ovakav program u oblasti zaštite životne sredine u odnosu na zakon u toj oblasti.

„Program koji smo sačinili u saradnji sa brojnim stručnjacima iz pokrajinskih i republičkih institucija, obuhvata sve značajne aspekte životne sredine sa ciljem da omogući institucionalni okvir za očuvanje i unapređenje osnovnih komponenti životne sredine i njihovo mudro korišćenje u funkciji obezbeđivanja održivog razvoja lokalnih zajednica na teritoriji naše pokrajine“, kazao je dr Slobodan Puzović i dodao da se sprovođenjem ovog programa obezbeđuje i ostvaruje planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine.

Sekretar Puzović je još naveo da će resorni pokrajinski sekretarijat u odnosu na ovaj dokument, u narednoj deceniji, razvijati svoje aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, odnosno osnovnih medijuma kao što su voda, vazduh, zemljište, upravljanje otpadom, zaštita prirode.

„Istoveremeno, projektovaće se i mere i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se uskladile sektorske politike i na adekvatan način sprovodila prostorno-planska dokumentacija, kako bi u očuvanoj životnoj sredini naši građani mogli normalno da žive“, naveo je sekretar Puzović i dodao da su deo ovog programa i instrumenti za njegovu realizaciju u praksi narednih deset godina, pre svega sa aspekta stručnih i organizacionih kapaciteta, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava.

Nacrt programa zaštite životne sredine AP Vojvodine, podeljen je u nekoliko segmenata i obuhvata: postojeće stanje životne sredine, međusektorske uzroke degradacije životne sredine, zatim privredni sektor i njihov uticaj na životnu sredinu, ciljeve zaštite i mere za sprovođenje programa zaštite životne sredine i finansiranje.

Dokument je danas prezentovan u Pokrajinskom zavodu za zaštitu životne sredine. Očekuje se da će nakon javne prezentacije program uskoro biti razmatran na sednici Pokrajinske vlade, te da će do kraja godine biti donet i na sednici Skupštine AP Vojvodine.