Rani javni uvid u Materijal za izradu PPPPN Parka prirode „Begečka jama“

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostorni plan područja posebne

namene Parka prirode „Begečka jama“

Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“ održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 04.03.2019. godine do 18.03.2019. godine.

Organi, organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge insitucije, koje su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu, planiranje i uređenje prostora i izgradnju objakat pozivaju se da daju uslove i mišljenja od zanačaja za izradu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“, i da iste dostave u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.

Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“ u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000  Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida.

  1. Oglas za rani javni uvid
  2. PPPPN Parka prirode „Begečka jama“-naslovne strane
  3. PPPPN Parka prirode „Begečka jama“-materijal za rani javni uvid
  4. 1-Okvirna granica prostornog plana
  5. 2-Koncepcija prostornog uređenja sa planiranom pretežnom namenom
  6. 3-Prirodna i kulturan dobra