Skupština APV na 35. sednici održanoj 20.12.2019. donela tri prostorna plana područja posebne namene i jednu odluku o izradi prostornog plana

Na 35. sednici održanoj 20. decembra 2019. godine Skupština APV je donela tri Pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornih planova područja posebne namene i to:

  1. Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema.

Donošenjem ovog plana zaokružiće se sistem u oblasti vodoprivrede na teritoriji Srema, s obzirom da su već doneta u decembru 2017 dva prostorna plana- za vodosnabdevanje i navodnjavanje na prostoru Srema, i stvoriti planski osnov za realizaciju sistema za odvođenje otpadnih voda, odnosno dati smernice za dalju plansku razradu u delu gde treba izrada planova detaljne regulacije. Razvojna agencija Srema je obezbedila izradu Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture kanalisanja, odvođenja i tretmana komunalnih otpadnih voda u regionu Srema, koji je izradio Vodoprivredni institut „Jaroslav Černi“.

  1. Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hidrosistema DTD Vrbas- Bezdan od ušća u kanal Bečej- Bogojevo do Hidročvora Vrbas

Donošenjem prostornog plana stvara se planski osnov za radove izmuljavanja i čišćenja Velikog bačkog kanala. Prostorni plan se paralelno radio sa idejnim projektom i studijom opravdanosti, koji je izradio PPF 8 tim, a čija se izrada finasirala iz predpristupnih fondova evropske unije.

Planom je kao posebna namena određen prostor kanala, stara ciglana i prostor između kojeg će se odvijati transport izvađenog i oceđenog sedimenta do postrojenja za tretman. Nakon tretmana solidifikovani otpad će se uputiti na trajno odlaganje.Prema idejnom projektu, predviđeno je zatvaranje dela kanala, isušivanje mulja, prikupljanje i odnošenje do postrojenja za tretman. Predviđeno je, spram očekivane količine mulja, da celokupan postupak traje 3 godine. Nakon čišćenja i uklanjanja mulja prostor kanala dovešće se u projektovano stanje (adekvatne širine i dubine za projektovani protok vode i mogućnost plovidbe), a prostor oko kanala će Opština Vrbas svojim planskim dokumentom urediti kao zelene sportsko rekreativne površine.

  1. Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta II a reda br.100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova ( do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) sa detaljnom razradom

Donošenjem ovog Prostornog plana stvara se planski osnov za realizaciju biciklističke staze na pravcu Novi Sad-Beograd uz minimalno angažovanje novog zemljišta, proširenje regulacije tamo gde je to neophodno (isključivo za implementaciju staze) i utvrđivanje regulacije državnog puta na mestima gde to nije sprovedeno. Realizacijom ove aktivnosti biciklizam, kao značajan vid turizma specijalnih interesa dobija, na značaju. Stimulisanjem razvoja mreže sigurnih biciklističkih saobraćajnica u gradovima, naseljima, turističkim i vangradskim područjima doprinosi se ostvarenju jednog od osnovnih operativnih ciljeva razvoja regionalnog prostornog razvoja drumskog saobraćaja i transportne infrastrukture u okviru planiranog razvoja infrastrukturnih sistema. Razvoj biciklizma uvršten je u projekte za realizaciju strateških prioriteta razvoja kroz koje se realizuje podrška „zelenim“ poslovima zasnovanim na prirodnim potencijalima i resursima zaštićenih područjai kao takvi utvrđeni u pomenutim strateškim planskim dokumentima.Paralelno sa izradom prostornog plana tekla je izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti, čiju je izradu finansirao Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Na istoj sednici Skupština APV je donela i Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I b reda granični prelaz sa Mađarskom ( Bački breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran-Bečej- Kikinda –granični prelaz sa Rumunijom ( Nakovo).

Izrada i donošenje ovog prostornog plana obezbediće realizaciju strateških ciljeva u oblasti drumskog saobraćaja. Navedeni pravac u dužini od oko 170 km obezbediće neophodnu saobraćajnu povezanost Bačke i Banata i time podstaći privredni razvoj. Paralelno sa izradom planskog dokumenta, izrađivaće se idejni projekat sa studijom opravdanosti. Sredstva za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti obezbediće JP “Putevi Srbije“. Sredstva za izradu prostornog plana obezbeđuju se iz budžeta APV u ovoj i naredne dve budžetske godine. Nosilac izrade planskog dokumenta je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a obrađivač Zavod za urbanizam Vojvodine.