Netehnički rezime i prilozi za Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa Linglong sa pratećim infrastrukturnim objektima na K.P. 19249, K.O. Zrenjanin I