Urbanistički projekat za crpnu stanicu na km 0+030, internu saobraćajnicu u okviru CS sa priključkom na državni put Ib reda br. 13 i trafostanicu na kanalu Horgoš-Martonoš, investitora JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad

  1. Potvrda Urbanističkog projekta
  2. Urbanistički projekat za crpnu stanicu na km 0+030, internu saobraćajnicu u okviru CS sa priključkom na državni put Ib reda br. 13 i trafostanicu na kanalu Horgoš-Martonoš – tekstualni deo
  3. Urbanistički projekat za crpnu stanicu na km 0+030, internu saobraćajnicu u okviru CS sa priključkom na državni put Ib reda br. 13 i trafostanicu na kanalu Horgoš-Martonoš – grafički deo