Urbanistički projekat sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici na parcelama broj: 5979/2, 5851/1, 5844 i 9094/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica, investitora Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica

  1. Potvrda Urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici na parcelama broj: 5979/2, 5851/1, 5844 i 9094/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica;
  2. Urbanistički projekat sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici na parcelama broj: 5979/2, 5851/1, 5844 i 9094/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica.