Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade katastarske parcele broj 4521 i 4525 KO Tovariševo u Tovariševu, za izgradnju farme za proizvodnju konzumnih jaja u avijarnom sistemu sa slobodnim ispustom na zelenu površinu, investitora „Animal commerce” d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a, Beograd

  1. Potvrda Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade katastarske parcele broj 4521 i 4525 KO Tovariševo u Tovariševu, za izgradnju farme za proizvodnju konzumnih jaja u avijarnom sistemu sa slobodnim ispustom na zelenu površinu;
  2. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade katastarske parcele broj 4521 i 4525 KO Tovariševo u Tovariševu, za izgradnju farme za proizvodnju konzumnih jaja u avijarnom sistemu sa slobodnim ispustom na zelenu površinu;