Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 6146/8 K.O. Bačka Topola – grad, naručioca “Gebi” doo, Maršala Tita 46, Čantavir

  1. Potvrda Urbanističkog projekta urbanističko arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 6146/8 K.O. Bačka Topola – grad;
  2. Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 6146/8 K.O. Bačka Topola – grad;
  3. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 6146/8 K.O. Bačka Topola – grad.