Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na katastarskoj parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistok II-B, investitora Privrednog društva “Green Miles Chemical” d.o.o. Novi Sad, Ložionička 14/9, Novi Sad, obrađivača „Arhitektonski studio Nuova“ d.o.o. Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, 2/IX, Zrenjanin, broj tehničke dokumentacije UP-02-06-20 iz juna 2020. godine

tekstualni deo

grafički deo

potvrda

idejno rešenje objekata