Usluge

Naziv usluge Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)
Informacije od javnog značaja  
Monitoring vazduha Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
Prikaz podataka u realnom vremenu iz Lokalne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
Monitoring površinskih i podzemnih voda Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
Monitoring zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
Biomonitoring Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
Monitoring nejonizujućih zračenja Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
Monitoring buke Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine
Odlučivanje o potrebi procene uticaja Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Ocena izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životni sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Mišljenje na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Mišljenje o odluci o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Ovlašćenje za vršenje ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na teritoriji APV Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Ispunjenost uslova za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Sprovođenje postupaka izdavanja integrisane dozvole Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Sprovođenje postupaka izdavanja dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada, ambalažnog otpada i integralne dozvole za otpad Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Davanje saglasnosti na regionalne planove upravljanja otpadom Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Utvrđivanje uslova zaštite životne sredine pri planiranju prostora i izgradnji objekata Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Usluga suzbijanja larvi komaraca na teritoriji APV Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Usluga integralno suzbijanje korovske biljke ambrozije u pograničnom području i na parcelama u javnoj svojini Pokrajinske vlade Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Kontrola privrednih društava, odnosno drugih pravnih lica ili preduzetnika koji izrađuju prostorne i urbanističke planove ili obavljaju druge poslove određene Zakonom o planiranju i izgradnji Sektor za inspekcijske poslove
Kontrola donetih planskih dokumenata Sektor za inspekcijske poslove
Kontrola lokacijskih uslova i urbanističkih projekata Sektor za inspekcijske poslove
Kontrola usklađenosti promena stanja u prostoru sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji Sektor za inspekcijske poslove
Kontrola privrednih društava, odnosno drugih pravnih lica, odnosno javnih preduzeće ili drugih organizacija koje utvrđuju uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora i utvrđuju tehničke podatke za priključak na infrastrukturu Sektor za inspekcijske poslove
Davanje saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjima na teritoriji AP Vojvodine Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Ustupanje na korišćenje ribarskih područja na teritoriji AP Vojvodine Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Izdavanje dozvola za selektivni ribolov Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Izdavanje dozvola za ribolov i elektroribolov u naučno-istraživačke svrhe Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Konkurs za sufinansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Konkurs za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana koji promovišu zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Vođenje postupka proglašavanja zaštićenih područja na prostoru AP Vojvodine Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Davanje saglasnosti na Plan upravljanja zaštićenim područjem koje je proglašeno aktom nadležnog organa AP Vojvodine Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Davanje saglasnosti na Godišnji program upravljanja zaštićenim područjem proglašenim aktom nadležnog organa AP Vojvodine Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i na akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Davanje saglasnosti na akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti
Obaveštavanje javnosti o stanju prirode i prirodnih vrednosti na području AP Vojvodine i o preduzimanju mera zaštite i očuvanja Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti