Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hs DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas

Vrbas, 16.10.2019. godine

U okviru javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hs DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja toga plana na životnu sredinu, koji se realizuje u trajanju od 30 dana, od 30.09. do 30.10.2019. godine, u sredu 16.10.2019. godine, u zgradi Opštinske uprave Opštine Vrbas, održana je javna prezentacija Prostornog plana. Javna prezentacija je organizovana od strane nosioca izrade Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, obrađivača Plana, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad, Opštine Vrbas i ekspertskog tima PPF 8.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici PPF8 tima, Opštinske uprave Vrbas, JVP „Vode Vojvodine“, organizacije „Voice”, UG „Lokalna alternativa“, UG „Građanska masa-Kula“, JKP „Prečistač Vrbas-Kula“, „Zeoinvest“ d.o.o., VD „Bačko“ i drugih ekoloških organizacija, kao i zainteresovani građani.

Prezentaciju je otvorio predsednik Opštine Vrbas, Milan Glušac, koji je pozdravio sve prisutne, zahvalio se nosiocu izrade Prostornog plana i obrađivaču na radu, istakao značaj Prostornog plana za Vrbas i životnu sredinu, i zahvalio svima na pokazanom interesovanju. Potom je v.d. pomoćnica pokrajinskog sekretara, Svetlana Kilibarda, dipl.pravnik, objasnila zakonsku proceduru i postupak izrade plana, fazu izrade u kojoj se nalazi Prostorni plan. Objasnila je da je izrada Prostornog plana išla paralelno  sa izradom projektno tehničke dokumentacije od strane PPF 8 tima, finansirane od strane predpristupnih fondova Evropske unije, i da se ovim Prostornim planom stvara osnov za dalju razradu projekta i realizaciju izmuljavanja i remedijacije kanala. Potom je dala reč predstavniku ekspertskog ima PPF8, Marini Ilić, da ukratko izloži urađene aktivnosti. Marina Ilić, je preuzela reč, i objasnila izvore finansiranja projekta, obavljene aktivnosti na IPA projektu u prethodnom periodu, rezultate istraživanja i analiza uzoraka iz kanala Vrbas i neposrednog okruženja. Ukratko je predstavila varijante koje su razmatrane u okviru izrade projekta, i detaljnije objasnila odabrano optimalno rešenje. Potom je reč preuzeo odgovorni planer, mr Vladimir Pihler, dip.inž.arh., koji je objasnio povod za izradu predmetnog prostornog plana, koncepciju plana, planska rešenja, pravila uređenja i način sprovođenja plana.

Posle izlaganja data je mogućnost prisutnima da postave pitanje i iznesu svoje viđenje. Predstavnici udruženja građana, ekoloških organizacija i građani uputili su više pitanja, koja su se ticala detalja odabrane opcije izmuljavanja i remedijacije kanala, pojašnjenja aktivnosti koje će se vršiti tokom izmuljavanja i deponovanja mulja i prostora na kojima će se vršiti,  prethodnih aktivnosti koje treba sprovesti, uticaja na kvalitet života građana Vrbasa i na životnu sredinu tokom postupka izmuljavanja, efekata koji će se postići i očekivane dinamike realiacije. Na pitanja su odgovarali Marina Ilić i prof. dr. Igor Jemcov ispred ekspertskog tima PPF8, mr Vladimir Pihler i  mr Dragana Dunčić, dipl. prost. plan., kao odgovorni planeri, dr Tamara Zelenović Vasiljević, kao odgovorno lice za Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostorno plana na životnu sredinu, predsednik opštine Milan Glušac, i Svetlana Kilibarda ispred nosioca izrade. Nakon iscrpne diskusije, Svetlana Kilibarda se zahvalila svim prisutnim i zatvorila javnu prezentaciju.

Osnovni razlog za izradu i donošenje Prostornog plana je stvaranje uslova za revitalizaciju i uređenje dela HS DTD, u smislu poboljšanja kvaliteta vode i održivog korišćenja kanala kao multifunkcionalnog prostora namenjenog za vodoprivredu, plovidbu i rekreaciju. HS DTD je ključni element vodoprivrednog sistema Bačke i Autonomne pokrajine Vojvodine čija vitalnost će značajno doprineti regionalnom razvoju. Kanal se sagledava i kao važan činilac u sistemu funkcionisanja akvatičnih ekosistema Bačke i diverzifikacije predela Panonske nizije.

Priprema projektne dokumentacije odvijala se paralelno sa izradom Prostornog plana. U svrhu izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidro-čvora Vrbas, urađen je „Projekat remedijacije/revitalizacije Velikog Bačkog kanala“, čije Idejno rešenje predstavlja osnovu za determinisanje posebne namene i definisanje planskih rešenja ovog Prostornog plana.

Tokom javne prezentacije je istaknuta mogućnost svih pravnih i fizičkih lica da svoje primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala hs DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas, kao i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja toga plana na životnu sredinu, dostave na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, ili na adresu Opštinske uprave Opštine Vrbas, Odeljenja za urbanizam, stambene poslove, zaštitu životne sredine i energetski menadžment, Maršala Tita 89, 21460 Vrbas, u toku trajanja javnog uvida, do 30.10.2019. godine. Javna sednica Komisije za javni uvid Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine održaće se 06.11.2019. godine u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, Novi Sad, sa početkom u 15 časova.