ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

Јавна набавка добара – службена обућа мушке кожне ципеле за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН МВ 13/2014

11. ДЕЦЕМБАР 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуге штампања публикације “Просторни планови подручја посебне намене инфраструктурних коридора-приказ” ЈНМБ 5-2014

20. НОВЕМБАР 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка добара службене одеће и обуће за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

14. НОВЕМБАР 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА1, МУШКЕ КОЖНЕ ЈАКНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА2, ЖЕНСКЕ КОЖНЕ ЈАКНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА3, МУШКЕ КОЖНЕ ЦИПЕЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА4, ЖЕНСКЕ КОЖНЕ ЦИПЕЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА5, МУШКЕ И ЖЕНСКЕ ТАШНЕ И КАИШЕВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА6, МУШКЕ И ЖЕНСКЕ КОШУЉЕ

Јавна набавка добара потрошни материјал и резервни делови за аеропалинолoшке мерне станице за мерење полена у ваздуху марке „LANZONI“ S.R.L., VPPS 2010 у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН МВ 12/2014

12. НОВЕМБАР 2014

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматских станица, ЈН ППБОПЗПП 1/2014

07. НОВЕМБАР 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка добара аутоматски мерни уређај – анализатор за мерење концентрације оксида (NO2/NO/NOx) у амбијенталном ваздуху у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН МБ 11/2014

03. НОВЕМБАР 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Конкурсна докуметација за јавну набавку услуге информисања обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, ЈН ОП 2/2014

16. ОКТОБАР 214.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ОГЛАШАВАЊА У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПУТЕМ ИНСЕРТОВАЊА У ДНЕВНИМ НОВИНАМА КОЈЕ ПОКРИВАЈУ ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈ

ПАРТИЈА 1 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА ИНСЕРТОВАЊА У НЕДЕЉНИМ ДВОЈЕЗИЧНИМ НОВИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ

ПАРТИЈА 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Услуга шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ОП 9/14

24. СЕПТЕМБАР 2014

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА

Мониторинг квалитета животне средине у АП Војводини у 2014. години, ЈН ОП 8/2014

17. СЕПТЕМБАР 2014

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 1 – ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ПАРТИЈА 1 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПАРТИЈА 2 – ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ПАРТИЈА 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПАРТИЈА 3 – ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ПАРТИЈА 3 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуге одржавања хардверске опреме (UPS, firewall, управљиви свич) и периферне опреме (штампачи, скенер и мултифункцијски уређај, ЈН МБ 7/2014

17. ЈУЛ 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 1 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХАРДВЕРСКЕ ОПРЕМЕ – USP, Firewall, УПРАВЉИВИ СВИЧ

ПАРТИЈА 1 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПАРТИЈА 2 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА, МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА И СКЕНЕРА ПРОИЗВОЂАЧА CANON

ПАРТИЈА 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПАРТИЈА 3 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ПРОИЗВОЂАЧА DELL

ПАРТИЈА 3 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка услуге мониторингa квалитета површинских вода у АП Војводини у 2014. години, ЈН ОП 6-2014

17. АПРИЛ 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услугe информисања заједнички поступак наручилаца Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског секретаријат за енергетику и минералне сировине, ЈН ОП 1-2014

09. МАЈ 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 1 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 3 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка – услуге одржавања сервера типа rack server DELL TM POWEREDGE TM R710 и софтверске инфраструктуре пројекта Еионет и оперативног система Red hat у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 5/14

09. АПРИЛ 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 1 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПАРТИЈА 2 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Исправка техничке грешке

Појашњење конкурсне документације бр.1 . у вези са припремањем понуде

Појашњење конкурсне документације бр.2 . у вези са припремањем понуде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о доношењу правилникa о ближем уређивању поступка јавне набавке покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

21. МАРТ 2014.

Одлука о доношењеу правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Покрајинског секретаријата за урбанизам, град. и зжс

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 130-404-94/2014

21. МАРТ 2014.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине, ЈН ОП 3/2014

05. март 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуге – биолошко сузбијање ларви комараца на територији АП Војводине, ЈН ОП 2-2014

11. фебруар 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УСЛУГЕ – БИОЛОШКО СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА

ЗАКЉУЧАК

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка добара – биолошки инсектицид за сузбијање ларви комараца на бази бактерије Bacillus thuringiensis var.isrealensis на територији АП Војводине, ЈН ОП 1/2014

 11. фебруар 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ЕНГЛЕСКОМ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Претходно обавештење о намери да спроведе поступак јавне набавке чија је процењена вредност већа од 45.000.000,00 динара

 09. јануар 2014.

КУПОВИНА ДОБАРА

УСЛУГА БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ