Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini za sufinansiranje izrade planske dokumentacije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini za sufinansiranje izrade planske dokumentacije

K O N K U R S za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije  i to:

  • Plana generalne regulacije
  • Plana detaljne regulacije

Rokovi za sprovođenje konkursa:

1. dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“  od 11.03.2019. do 11.04.2019. godine,

2. donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata 25.04.2019. godine,

3. krajnji rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 31.12.2020. godine,

4. nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

5. rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: ili 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.