Јавне набавке 2022

JAVNE NABAVKE 2022

nalaze se na Portalu  javnih nabavki 


Usluga suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine 1/22

datum objave: 18.01.2022.


Preparati za suzbijanje komaraca na teritotiji AP Vojvodine 2/22

datum objave: 18.01.2022.


Ispitivanje efikasnosti preparata za suzbijanje komaraca, monitoring komaraca i nadzor nad invazivnim i vektorskim vrstama komaraca 3/22

datum objave: 18.01.2022.


Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine 4/22

datum objave: 19.01.2022.


Posredovanje pri kupovini putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja 10/22

datum objave: 28.01.2022


Monitoring i kontrola iksodidnih krpelja 8/22

datum objave: 01.02.2022


Preparat za suzbijanje krpelja na bazi aktivne supstance lambda-cihalotrina 7/22

datum objave: 01.02.2022


Usluge suzbijanja krpelja 6/22

datum objave: 01.02.2022


Usluge monitoringa kvaliteta životne sredine u AP Vojvodini u 2022. godini – Monitoring nepoljoprivrednog zemljišta 11/22

datum objave: 05.02.2022


Izrada studije o novim ekološko prihvatljivim metodama suzbijanja komaraca u urbanim sredinama 9/22

datum objave: 05.02.2022


Usluge integralnog suzbijanja korovske biljke ambrozije 5/22

datum objave: 29.03.2022


Usluge određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica ( PM10) na automatskim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha(Sombor, Kikinda,Zrenjanin) u trajanju od jedne godine 13/22

datum objave: 12.04.2022


Usluge određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica ( PM10) na automatskim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha u Subotici u trajanju od jedne godine 14/22

datum objave: 13.04.2022


Usluge održavanja licence za Geoportal 15/22

datum objave: 10.05.2022


Tradicionalno organizovanje i realizacija edukativnog izleta u Sremskim Karlovcima u okviru programa ,, Za čistije i zelenije škole u Vojvodini 16/22

datum objave: 27.05.2022


Obrada i priprema geoprostornih podataka za prezentaciju na Geoportalu 17/22

datum objave: 15.06.2022


Tradicionalno organizovanje i realizacija edukativnog izleta u Sremskim Karlovcima u okviru programa ,, Za čistije i zelenije škole u Vojvodini,, 18/22

datum objave: 01.07.2022


Usluge monitoringa kvaliteta životne sredine u AP Vojvodini u 2022.godini- Monitoring buke u životnoj sredini 19/22

datum objave: 06.07.2022


Oprema za sakupljanje i reciklažu otpada – kante i kontejneri za komunalni otpad 20/2022

datum objave: 28.09.2022


Nabavka analizatora i prateće opreme za lokalnu mrežu automatskog monitoringa AP Vojvodine za kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji APV 12/22

datum objave: 20.10.2022


Usluga 12-mesečnog redovnog održavanja i servisiranja lokalne mreže automatskog monitoringa APV za kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji APV 21/2022

datum objave: 18.11.2022


Usluge održavanja licence za softver za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica 22/2022

datum objave: 01.12.2022


Usluge održavanja licence za softverski modul 23/2022

datum objave: 01.12.2022