Netehnički rezimei – 2022

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu / Netehnički rezimei – 2022

 1. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) grada Zrenjanina na katastarskoj parceli 15392/5 KO Zrenjanin I
 2. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Projekta: Izmuljivanje, deponovanje i remedijacija sedimenta Plovnog Begeja od državne granice do hidročvora Klek
 3. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: “Upotreba sintetičkog gipsa (REA GIPS) na postojećim postrojenjima u kompleksu “Lafarge BFC” u Beočinu”
 4. Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za razradu i eksploataciju gasa na eksploatacionom polju Iđoš ležište, 140-20-01-02
 5. Studija o proceni uticaja projekta – utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije gasa i kondenzata na eksploatacionom polju Srbobran – Ležišta Pz+Bd+Sm-1 i Pz+Bd-2- na životnu sredinu
 6. Studija o proceni uticaja na životnu srеdinu – iskorišćenje toplote kondenzata sa stanice kondenzata bloka 12 (FA-1201) za grejanje rezervoara sirove nafte FB-1202 i FB-1204 na kp 3555, 3563, 3570, 3571, 3572 ko Vojlovica
 7. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska kao građevinskog materijala ležišta “Pašnjak” kod Čoke
 8. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prenamena instalacije za prijem, skladištenje i namešavanje MTBE-a u instalaciju ETBE-a na katastarskim parcelama 3547, 3549, 3551, 3553, 3557, 3570, 3576, 3532 i 3534 ko Vojlovica
 9. Studija procene uticaja na životnu sredinu projekta “Izgradnja privremenih skladišta zauljenog otpada na skladištu NIS AD Novi Sad” na katastarskim parcelama 2498/18, KO Novi Sad 3
 10. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska kao građevinskog materijala na površinskom kopu “Donji Tavankut” kod Subotice
 11. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska kao građevinskog materijala u ležištu “Horgoš” kod Horgoša
 12. Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta izvedenih objekata na skladištu etilena
 13. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “rekonstrukcije instalacija za automatsko doziranje markera i aditiva na autopunilištvi u RNP” na k.p. 3529/1, k.o. Vojlovica SO Pančevo
 14. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu – Industrijski kompleks za proizvodnju pneumatika za autoindustriju “TOYO TIRE”: objekat za prijem čađi i silike (1a), plato za tehnološke silose za sirovine (24), objekat pripadajućim saobraćajno-manipulativnim površinama u Inđiji, k.p. 7949 K.O. inđija
 15. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: “Postrojenje za selektivnu nekatalitičku redukciju azotnih oksida unutar kompleksa “Lafarge BFC” u Beočinu
 16. Izgradnja regionalne sanitarne deponije sa pratećim objektima za upravljanje otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas
 17. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske gline na ležištima “Jabuka-Skrobara” i “Jabuka-Skrobara 2”
 18. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vađenja rečnog nanosa iz korita reke Dunav km 1190+000 – km 1190+500 “Karin komerc MD” d.o.o.
 19. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Skladište TNG i ND Zrenjanin, ul. Proleterska BB, KO Srpski Elemir
 20. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu – Projekat remedijacije/revitalizacije Velikog Bačkog kanala sa postrojenjem za tretman opasnog otpada  – FAZA 1
 21. Studija o proceni uticaja Projekta eksploatacije građevinskog peska iz ležišta “Palić” kod Subotice na životnu sredinu
 22. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta implementacija biogoriva u RNP – izgradnja instalacije za prijem skladištenje i namešavanje etanola i ETBE-a
 23. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu DV 2×400 kV TS Subotica 3 – TS Maestrale Ring
 24. Studija o prceni uticaja na životnu sredinu projekta: podvodna eksploatacija uglja i otkrivke na delu polja A i B kobinskog ležišta
 25. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vetroelektrane “Vetrozelena” na teritoriji grada Pančevo
 26. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije gasa i kondenzata na eksploatacionom polju Srpska Crnja – ležišta Pz-1c, Pt1-1c, Pt1-2c, Pt1-4b, Pt1-4c, Pt1-5a, Pt1-5b, Pt1-6a, Pt1-6b, Pt1-6c, Pt1-7b, Pt1-8b, Pt1-8c, Pt1-9a, Pt1-9b
 27. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “Izgradnja – promena namene objekata broj 10 i broj 12, na katastarskoj parceli broj 20811/2 KO Kikinda” – KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD