OBAVEŠTENJE o donetom Rešenju o izdavanju integrisane dozvole operateru REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, doneo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole operateru REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, broj 140-501-703/2022-05 od 15.06.2022. god., za rad celokupnog postrojenja REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM U BIKOVU – PRVA FAZA, na lokaciji u Subotici, Bikovački put 280, na  k.p. br. 2635 KO Bikovo.

Uvid u Rešenje o izdavanju  integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 43 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole se može preuzeti ovde.