OBAVEŠTENJE o donetom Rešenju za produženje roka važenja integrisane dozvole za operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, doneo Rešenje o produženju roka važenja integrisane dozvole za operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, matičnog broja 08144605, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti TOPIONICA I LIVNICA ČELIČNIH GREDICA, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ul. Višnjevačka 27, katastarska parcela 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica (broj predmeta: 140-501-281/2022-05 od 07.02.2022. godine).
    Uvid u Rešenje o produženju roka važenja integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o produženju roka važenja integrisane dozvole integrisane dozvole se može preuzeti ovde.