Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada i neopasnih komponenti nastalih upravljanjem električnim i elektronskim otpadom, operateru E-RECIKLAŽA SOMB d.o.o., ulica Nova 166, Apatin, na k.p. br. 4981/3 KO Apatin

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- dr. Zakon i 35/23) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o o izdavanju dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada i neopasnih komponenti nastalih upravljanjem električnim i elektronskim otpadom, operateru E-RECIKLAŽA SOMB d.o.o., ulica Nova 166, Apatin, na k.p. br. 4981/3 KO Apatin.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 354 koji se nalazi na sajtu sekretarijata.