Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada na lokaciji operatera u Senti, Karađorđrva 64, na katastarskoj parceli 7973 K.O. Senta

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 dr. zakon i 35/23) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera Opšta bolnica Senta, Karađorđeva 64, Senta, za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman  infektivnog medicinskog otpada na lokaciji operatera u Senti, ul. Karađorđeva 64, na katastarskoj parceli 7973 KO Senta.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 21.12.2023. godine, operater Opšta bolnica Senta Karađorđeva 64, Senta, podneo Zahtev  za izdavanje dozvole za:

  • za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada na lokaciji operatera u Senti, ul. Karađorđeva 64, na katastarskoj parceli 7973 KO Senta..

Uvid u zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman  infektivnog medicinskog otpada na lokaciji operatera, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 43 (prizemlje), svaki radni dan, od 11-13 časova.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01. mart 2024. godine.

Svi zainteresovani, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.