Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji operatera u Kikindi , ul. Bašaidski drum 25, na katastarskoj parceli 20881/2 K.O. Kikinda

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- dr. zakon i 35/23) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Maksima Gorkog 46, Novi Sad, za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji operatera, ul. Bašaidski drum 25, Kikinda, na katastarskoj parceli br. 20811/2 K.O. Kikinda.

 Nadležni organ obaveštava javnost da je 31.01.2024. godine, operater KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Maksima Gorkog 46, Novi Sad, podneo zahtev za izdavanje dozvole za:

  • tretman i skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji operatera, u Kikindi, ul. Bašaidski drum 25, na katastarskoj parceli br. 20811/2 K.O. Kikinda.

 Uvid u zahtev za izdavanje dozvole  za tretman i skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji operatera, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 43 (prizemlje), svaki radni dan, od 11-13 časova.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01. mart 2024. godine.

Svi zainteresovani, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.