Obaveštenje o prijemu Zahteva operatera E RECIKLAŽA SOMB DOO APATIN, za izdavanje dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada i neopasnih komponenti nastalih upravljanjem električnim i elektronskim otpadom, na lokaciji u Apatinu, ulica Nova br. 166, na katastarskoj parceli 4981/3 K.O. Apatin

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- dr. zakon i 35/23) objavljuje:

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera Zahtev operatera E RECIKLAŽA SOMB DOO APATIN, za izdavanje dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada i neopasnih komponenti nastalih upravljanjem električnim i elektronskim otpadom, na lokaciji u Apatinu, ulica Nova br. 166, na katastarskoj parceli 4981/3 K.O. Apatin.

Nadležni organ obaveštava javnost da je operater E RECIKLAŽA SOMB DOO APATIN, dana 28.06.2023. godine podneo zahtev (br. 140-501-773/2023-05) za izdavanje dozvole za skladištenje električnog i elektronskog otpada i neopasnih komponenti nastalih upravljanjem električnim i elektronskim otpadom, na lokaciji u Apatinu, ulica Nova br. 166, na katastarskoj parceli 4981/3 K.O. Apatin.

Aktivnosti koje operater E RECIKLAŽA SOMB DOO APATIN, preduzima je skladištenje električnog i elektronskog otpada i neopasnih komponenti nastalih upravljanjem električnim i elektronskim otpadom, operacijama propisanim Zakonom o upravljanju otpadom i podzakonskim aktima.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11. avgust 2023. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 43 (prizemlje), svaki radni dan, od 11-13 časova.